//////

MOTYWY Z POLOWANIA

Motywy te po­wtarzać się. będą w różnych wariantach w tkactwie bizantyńskim VI—IX w.Tkaniny przeznaczone do ozdoby tunik i płaszczy, należące do grupy koptyjskiej, były dzie­łem egipskich tkaczy wyznania chrześcijańskiego. W okresie prze­śladowania chrześcijan w imper­ium rzymskim za cesarza Diokle­cjana powstały w Egipcie w latach 295—311 pierwsze gminy chrześ­cijańskie. Ozdoby tunik i inne tkaniny koptyjskie zatrzymały z antycznych motywów figural­nych sceny z winobrania, legendę o Orfeuszu, motywy z polowania łączyły wśród barwnej orna­mentacji również symbole chrześ­cijańskie. Stopniowe oddalanie się tkactwa koptyjskiego od do­brych wzorów antycznych wpły­nęło na pogrubienie, a często i zniekształcenie motywów deko­racyjnych i figuralnych w póź­niejszych okresach.

Leave a Reply